Bakanlık harekete geçti: 1212 kumar sitesi için suç duyurusu Son Dakika Ekonomi Haberleri

Bakanlık harekete geçti: 1212 kumar sitesi için suç duyurusu Son Dakika Ekonomi Haberleri

İlgili mevzuata göre, “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. “Özel nitelikli kişisel veri” ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. İşbu Aydınlatma Metninde, özel ve/veya genel nitelikli olma ayrımı yapılmaksızın, her neviden veri için “Kişisel Veri” ifadesi kullanılacak olup durumun gereğine göre özel nitelikli kişisel verilerin de bu ifade kapsamına dahil edilebileceğini belirtmek isteriz. Keza, internet sitemizi kullanırken size daha efektif hizmet sağlayabilmek adına çerezler, web işaretçileri ve benzeri uygulamaları da kullanabilmekteyiz. Çerez kullanımının durdurulmasını tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek her zaman sağlayabilirsiniz. Çerez kullanımının durdurulması, internet sitemizdeki bazı fonksiyonların kullanımını sınırlandırabilecektir. Genellikle internet tarayıcıları otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Kullanmakta olunan internet tarayıcısına bağlı olarak; internet rokubet ziyaret edildiğinde kullanılan çerezler hakkında bunların kabul edilmesinden önce uyarı verilmektedir. Bu sayede bütün çerezlerin engellenmesi ve sair hususlarda değişiklikler yapabilirsiniz. İnternet sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz kapsamında tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde, internet sitemizden alınan verimin düşeceğini ve internet sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız.

Bir diğer form olan kumarlardan casino , bingo ve bir çok piyangonun internet üzerinden oynanmasını düzenlenen kanunlar ile illegal kabul edilip lisans verilmemektedir. Özellikle piyango biletlerinin internet üzerinden satışına -piyango biletinin bir makine tarafından satılamayacağı gerekçesi ile – karşı çıkmış ve kanunlarla yasaklamıştır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet sitesi, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır. Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir. İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilen asıl üyeler, Yargıtay daire başkanı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm malî ve sosyal haklar ile emeklilik hakkından aynen yararlanırlar.

(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de enson adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. - (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarınınbirleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. - (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veyamahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür. - (1) İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemeningörevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işigörevli mahkemeye gönderir. - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundakikurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerinidüzenler. (2) Sabit bayiliksözleşmesi ruhsatın geçerli olduğu süreceyürürlükte kalır, ruhsatın iptali halinde başkacabir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmişsayılır.

Genel kurul üyeliği bulunan tüzel kişilerin temsilcilerine ise, ayrıca rapor gönderilmemektedir. Denetleme raporunun postaya veriliş tarihi gönderme tarihi olarak kabul edilir. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmaz. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarına kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz.

  • Abdulhamit idaresi tarafından hoşgörüyle karşılanmasına ve Türk futbol kulüplerinin kurulmasını sağlamıştır.
  • Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Gönül kimsenin tutuklanmamasını, tutuklanmışsa da bir an önce tahliye edilmesini ve tutuklu yargılamasının makul sürede tamamlanmasını ister. Eski olumsuz örnekler dayanak alınarak, güncel hukuka aykırılıkların masumlaştırılması hukuki ve meşru olmaz. Adalette kaçmayı ve delil karartmayı önleme amacı taşıyan, cezaya dönüştürülmemesi gereken tutuklama tedbiri konusunda iyi sınav vermediğimiz, keyfi, gerekçesiz ve uzun tutukluluk sorunlarının devam ettiği bilinmektedir. Bu sorunlar, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı rahatsız etmeye devam etmektedir. Ancak şimdi bir sorun daha kendisini göstermiştir ki, yasal boşluk iddiası ile asliye ceza mahkemesi tarafından soruşturma aşamasında, yani dava başlamadan tahliye kararı verilebileceği ileri sürülmektedir. Tutukluluğun hukuka aykırılığı iddiasını bir yanlışla gidermeye çalışmak, yargı sorunlarını ve bu alanda yaşanan farklı uygulamalar ile çatışmaları şiddetlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu yazımızda ele alacağımız hukuki sorun; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231.

(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturmaevresinde mahkeme tarafından verilir. (4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararı,bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemiuygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarınada yer verilir. (2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veyagözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekraryakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. MADDE 117- (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin eldeedilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veyaona ait diğer yerler aranabilir. (3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli görüldüğünde, görevlive yetkili diğer yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin heraşamasında uygulanır. (5) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebisayılarak cezadan mahsup edilemez.

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi ençok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir;uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. - (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilenkişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve bedenbütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığıhâllerinde kelepçe takılabilir. (3) Soruşturma ve kovuşturmasışikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllükveya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşıişlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. (2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlüolan ya da soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bumakamın soruşturma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısıitibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine mensup olan görevliler,bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilâtbakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasınıve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler.İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihibildirilmeksizin verilir. - (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy vegörüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı maddenin birincifıkrası hükmü uygulanır. (3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içindeyerine getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkındabilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir. - (1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafındançağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye görekaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir.

Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Bilindiği gibi GSGM, kamu hizmetini yürütmekle görevli bir kamu kurumudur ve dolayısıyla yüklendiği kamu hizmetini yürütmek için GSGM bünyesinde çalışan personel de devlet memur statüsündedir ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bulunmaktadır. Maddesine göre, 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının asli ve sürekli görevlerde devlet adına çalıştırılmaları esas iken, özel hukuk hükümlerine tabi kılınan TFF ile tüzelkişiliği haiz profesyonel kulüplerde devlet memurunun çalıştırılması yoluna gidilmesinin hukuka uygunluğu tartışmalıdır. TFF’nin, primler dahil bütçe dışı yapacağı giderlere ve yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Genel Kurul onayı ile belirlenmektedir.

Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra davaaçılması halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikraretmiş olması davada aleyhine delil olarak kullanılmaz. (3) Mağdur, verilmiş olan zararın tümüyle veya büyük bir kısmıitibarıyla giderildiğinde özgür iradesi ile uzlaşacağını bildirirse, soruşturmasürdürülmez. (4) Suç askerî bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı ilgiliaskerî savcılıktan soruşturmanın yapılmasını isteyebilir. Üçüncü fıkraya göresoruşturma yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile askerîsavcılıklar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar. (2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunurveya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. (3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla dayapılabilir. (2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görendendavaya katılmak isteyip istemediği sorulur.

Interested in trying out ATTEST?

Try out the ATTEST platform for free and take your business to the next level!